Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Xem
29/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Sửa đổi Điều 27 của Quy định thẩm quyền và trình tự tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Xem
28/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Sửa đổi một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
27/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 32/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản Xem
26/2017/QĐ-UBND 10-10-2017 Bãi bỏ Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
25/2017/QĐ-UBND 05-10-2017 Bãi bỏ Điều 5 và sửa đổi Điều 6 của Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự, thủ tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Xem
250/KH-UBND 15-09-2017 Triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2687/QĐ-UBND 11-09-2017 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
4193/UBND-NC 05-09-2017 Danh sách Giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
238/KH-UBND 01-09-2017 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
10/CT-UBND 24-08-2017 Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 Xem
24/2017/QĐ-UBND 21-08-2017 Quy định phân cấp thực hiện công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
23/2017/QĐ-UBND 21-08-2017 Về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
22/2017/QĐ-UBND 21-08-2017 Bãi bỏ Quyết định số 57/2003/QĐ.UB ngày 12 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Xem
228/KH-UBND 18-08-2017 Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 Xem
21/2017/QĐ-UBND 16-08-2017 Ban hành Quy định quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
219/TB-UBND 15-08-2017 Về Lễ đặt tràng hoa và viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Xem
218/TB-UBND 15-08-2017 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Xem
2400/QĐ-UBND 08-08-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ) Xem
20/2017/QĐ-UBND 07-08-2017 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh (lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn) Xem
19/2017/QĐ-UBND 07-08-2017 Ban hành bộ đơn giá về tư liệu môi trường; lưu trữ tài liệu đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác cơ sở dự liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2391/QĐ-UBND 04-08-2017 Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố hóa chất độc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
09/CT-UBND 04-08-2017 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
2297/QĐ-UBND 31-07-2017 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
200/KH-UBND 27-07-2017 Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2018 Xem
08/CT-UBND 21-07-2017 Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 Xem
24/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
23/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018 Xem
22/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Quy định số lượng nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem
21/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2017 - 2018 Xem
20/2017/NQ-HĐND 14-07-2017 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Xem