Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
4027/UBND-NC 13-09-2018 Danh sách giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
2507/QĐ-UBND 11-09-2018 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2506/QĐ-UBND 11-09-2018 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 6-lượt Xem
2505/QĐ-UBND 11-09-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2495/QĐ-UBND 10-09-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
2492/QĐ-UBND 07-09-2018 Về việc thành lập tổ chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang (Phòng Tổ chức và Quản lý công chức, viên chức) 25-lượt Xem
2477/QĐ-UBND 06-09-2018 Về việc bổ nhiệm Giám định viên Kỹ thuật hình sự 15-lượt Xem
2437/QĐ-UBND 05-09-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang 2-lượt Xem
2403/QĐ-UBND 30-08-2018 Công bố danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 7-lượt Xem
2348/QĐ-UBND 27-08-2018 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 11-lượt Xem
2349/QĐ-UBND 27-08-2018 Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chức, viên chức và quản lý nhà nước về hội thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tiền Giang 16-lượt Xem
2340/QĐ-UBND 27-08-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
2310/QĐ-UBND 24-08-2018 Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ 14-lượt Xem
15/2018/QĐ-UBND 22-08-2018 Quy định các ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 29-lượt Xem
208/TB-UBND 17-08-2018 Về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 30-lượt Xem
2214/QĐ-UBND 17-08-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang 13-lượt Xem
2140/QĐ-UBND 09-08-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang 13-lượt Xem
2126/QĐ-UBND 08-08-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang 20-lượt Xem
14/2018/QĐ-UBND 31-07-2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 27/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 22-lượt Xem
3272/UBND-NC 27-07-2018 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX 51-lượt Xem